نمرات اكسترن هاي شهريور

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-13:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي شهريور ثبت دائم گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir