نمرات اكسترن هاي تير 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي تيرماه 96 در سايت سما ثبت موقت گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir