نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي اسفند ثبت موقت گرديد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir