منابع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

منابع آزمون هاي پيش كارورزي و

چهل و هفتمين دوره آموزش پذيريش دستيار

/sites/default/files/users/ghb-ent/Refrence_1.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir