معرفي دوره پودماني

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-14:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفي دوره پودماني "مقدمات كارآفريني و كسب و كار دانش بنيان"

/sites/default/files/users/ghb-ent/bonyan.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/poudmany.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir