صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-15:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دعوت به نشست دوستانه صندوق رفاه اعضاء هيات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/refahi.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir