سمينار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي

/sites/default/files/users/ghb-ent/seminar.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir