دوره آموزشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوره آموزشي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

/sites/default/files/users/ghb-ent/shiraz.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir