اصلاحيه منابع آزمون ارتقاء

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-14:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اصلاحيه منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي سال 1398

/sites/default/files/users/ghb-ent/Refrences.pdf

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/fRefrences1.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir