اخبار گروه قلب وعروق

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/10-16:40

روز دوشنبه 14 بهمن ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:congenital supra and sub valvular AS و سخنرانی خانمها دکتر ریحانه زوار و (دکتر ندا مشایخی، و آقای دکتر فرشاد رستم پور); از ساعت 7:45 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/11/04-16:02
روز دوشنبه 7 بهمن ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LDL-Cholesterol Lowering Agents و سخنرانی جناب آقای دکتر داوود شفیعی; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-8:08
روز دوشنبه 30 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:Approach to PVC و سخنرانی سرکار خانم دکتر بتول مرادی ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/19-7:00

روز دوشنبه 23 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LV THROMBUS AFTER AMI و سخنرانی آقای دکتر محمد هادی منصوری ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/19-7:00

روز دوشنبه 23 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع:LV THROMBUS AFTER AMI و سخنرانی آقای دکتر محمد هادی منصوری ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-15:13

روز دوشنبه 9 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Atrial Fibrilation و سخنرانی خانمها دکتر زهرا تیموری و (دکتر فاطره بهارلوئی و دکتر سعیده بحرانی); از ساعت 7:45 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/28-17:41
روز دوشنبه 2 دی ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب با ادامه مبحث: Myxomatous mitral valve disease و سخنرانی سرکار خانم دکتر ریحانه زوار ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می شود.

کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/19-6:26

روز دوشنبه 25 آذر ماه کنفرانس علمی هفتگی گروه داخلی و جراحی قلب باموضوع: Myxomatous mitral valve disease و سخنرانی سرکار خانم دکتر ریحانه زوار ; از ساعت 8 الی 9 صبح در محل سالن کنفرانس فروغی ابری بیمارستان شهید چمران برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir