اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ خانم دکتر اعظم سليمانی به عنوان رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:44

با توجه به شایستگی های خانم دکتر اعظم سليمانی ایشان را به عنوان رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش مردان B بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:46

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش مردان B بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:47

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس بخش C بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:47

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس بخش C بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس EECP بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:48

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق،  آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس EECP بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان رئیس کلینیک تخصصی اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:49

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان رئیس کلینیک تخصصی اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان رئیس مراقبتهای ویژه و ICU بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:49

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر محمد هادی منصوری  به عنوان رئیس مراقبتهای ویژه و ICU بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر مهران صادقی به عنوان رئیس بخش( Post Cath(Post Angio&Post PCI بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:17

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر مهران صادقی به عنوان رئیس بخش( Post Cath(Post Angio&Post PCI بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir