اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی به عنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:23

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی به عنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان مسئول آموزش مجازی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:22

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر منیژه دانش به عنوان مسئول آموزش مجازی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت قهدریجانی به عنوان مسئول برنامه ریزی آزمون های گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:20

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر کیان حشمت قهدریجانی به عنوان مسئول برنامه ریزی آزمون های گروه قلب و عروق منصوب شدند.

پیشنهاد ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی بعنوان معاون گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:19

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر علیرضا خسروی بعنوان معاون گروه قلب و عروق جهت صدور حکم به رئیس دانشکده پزشکی پیشنهاد شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان رئیس بخش مداخله قلبی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:17

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان رئیس بخش مداخله قلبی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان مسئول گایدلاین مجازی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:15

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان مسئول گایدلاین مجازی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان مسئول گزارش موردی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:14

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان مسئول گزارش موردی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان مسئول گزارش صبحگاهی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:05

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان مسئول گزارش صبحگاهی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir