اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان رئیس کلینیک پیس میکر بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:20

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر امیر حسین ازهری  به عنوان رئیس کلینیک پیس میکر بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر جواد شهابی به عنوان رئیس هولتر و tilt test بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:38

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق،  آقای دکتر جواد شهابی به عنوان رئیس هولتر و tilt test بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر افشين اميرپور به عنوان رئیس کلينيک ويژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:39

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر افشين اميرپور به عنوان رئیس کلينيک ويژه بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان رئیس درمانگاه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:40

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر محمد کرمانی القریشی  به عنوان رئیس درمانگاه بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس تست ورزش و پاراکلينيک بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:41

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس تست ورزش و پاراکلينيک بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر عليرضا خسروی به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:41

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر عليرضا خسروی به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:42

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق،  جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی  منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-8:44

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir