اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر سید محمد هاشمی بعنوان مسئول گرفتن آزمون های گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:33

ابلاغ آقای دکتر سید محمد هاشمی بعنوان مسئول گرفتن آزمون های گروه قلب

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان معاون پژوهشی گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:33

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان معاون پژوهشی گروه قلب

ابلاغ جناب آقای جعفر گلشاهی به عنوان مسئول برنامه ریزی آموزشی قلب در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:34

ابلاغ جناب آقای جعفر گلشاهی به عنوان مسئول برنامه ریزی آموزشی قلب در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

ابلاغ جناب آقای جعفر گلشاهی به عنوان رئیس بخش قلب مرکز آموزشی پژوهشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:34

ابلاغ جناب آقای جعفر گلشاهی به عنوان رئیس بخش قلب مرکز آموزشی پژوهشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

ابلاغ جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی بعنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:34

ابلاغ جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی بعنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق 

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان مسئول ICM گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:35

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان مسئول ICM  گروه قلب و عروق

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان مسئول آموزش مداوم گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:35

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان مسئول آموزش مداوم گروه قلب و عروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی بعنوان مسئول آموزش کارورزی و کارآموزی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:36

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی بعنوان مسئول آموزش کارورزی و کارآموزی گروه قلب و عروق

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir