اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان رئیس درمانگاه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:10

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر محمد کرمانی القریشی  به عنوان رئیس درمانگاه بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس تست ورزش و پاراکلينيک بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:11

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس تست ورزش و پاراکلينيک بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ آقای دکتر عليرضا خسروی به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:11

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، آقای دکتر عليرضا خسروی به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:12

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق،  جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی  منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:14

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:14

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:15

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-11:15

از سوی جناب آقای دکتر حمید صانعی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir