اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان معاون پژوهشی گروه قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:43

ابلاغ جناب آقای جعفر گلشاهی به عنوان مسئول برنامه ریزی آموزشی قلب در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:42

ابلاغ جناب آقای جعفر گلشاهی به عنوان رئیس بخش قلب مرکز آموزشی پژوهشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:40

ابلاغ جناب آقای دکتر سید محمد کرمانی بعنوان مسئول سایت گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:39

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان مسئول ICM گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:37

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان مسئول آموزش مداوم گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-11:04

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی بعنوان مسئول آموزش کارورزی و کارآموزی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-11:03

ابلاغ آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان مدیر برنامه دستیاری گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/10-11:02

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir