اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی در واحد اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:26

نظر به شایستگی سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی ایشان را بعنوان رئیس واحد اورژانس مرکز شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

 

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:27

با توجه به علاقه جناب آقای دکتر کیان حشمت ایشان را به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان  گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:29

با توجه علاقه جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری ایشان را به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان سرپرست اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:31

با توجه تلاش و پشتکار جناب آقای دکتر افشین امیرپور ایشان را بعنوان سرپرست اورژانس مرکز شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

برنامه همکاران گزارش صبحگاهی در مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-10:55

تقدیر از آقای دکتر فرشاد روغنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:36

ابلاغ آقای دکتر مسعود پورمقدس به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:38

با توجه به شایستگی و توانمدنیهای استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس ایشان را به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران معرفی مینمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

ابلاغ خانم دکتر اعظم سليمانی به عنوان رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:44

با توجه به شایستگی های خانم دکتر اعظم سليمانی ایشان را به عنوان رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب و عروق)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir