اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:24

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:24

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ سرکار خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:25

ابلاغ سرکار خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:25

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:25

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:32

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ جناب آقای دکتر جعفر گلشاهی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:32

ابلاغ جناب آقای دکتر جعفر گلشاهی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:32

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir