اخبار گروه قلب وعروق

رئیس بخش زنان مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:31

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان رئیس بخش زنان مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش کت لب مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:30

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس به عنوان رئیس بخش کت لب مرکز شهید چمران منصوب شدند.

مسئول رشته فوق تخصصی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی گروه قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:27

نظر به صلاحیتهای علمی و عملی، توان تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر علیرضا خسروی،ایشان را به عنوان مسئول رشته فوق تخصصی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی گروه قلب منصوب می نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب)

رئیس بخش کلینیک پیس میکر مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:22

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان رئیس بخش کلینیک پیس میکر مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش CCU مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:20

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان رئیس بخش CCU مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش درمانگاه مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:19

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان رئیس بخش درمانگاه مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش کلینیک تخصصی اکو کاردیوگرافی مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:16

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، سرکارخانم دکتر ریحانه زوار به عنوان رئیس بخش کلینیک تخصصی اکو کاردیوگرافی مرکز شهید چمران منصوب شدند.

مسئول ارزشیابی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-13:37

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir