اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:59

ابلاغ سرکار خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:56

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:55

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:54

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:52

ابلاغ جناب آقای دکتر جعفر گلشاهی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:49

ابلاغ آقای دکتر سید محمد هاشمی بعنوان مسئول گرفتن آزمون های گروه قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:44

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir