اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-6:37

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر داوود شفیعی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-6:36

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر داوود شفیعی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-6:35

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-6:33

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان آموزش مداوم گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:34

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان آموزش مداوم گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان رئیس بخش الکتروفیزیولوژی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:33

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان رئیس بخش الکتروفیزیولوژی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر علی پورمقدس بعنوان مسئول امور هیئت علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:33

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر علی پورمقدس بعنوان مسئول امور هیئت علمی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مرضیه تاجمیرریاحی بعنوان مدیر برنامه دستیاری گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:32

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر مرضیه تاجمیرریاحی بعنوان مدیر برنامه دستیاری گروه قلب و عروق منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir