اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان رئیس کلینیک پیس میکر بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:10

ابلاغ آقای دکتر جواد شهابی به عنوان رئیس هولتر و tilt test بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:08

ابلاغ آقای دکتر افشين اميرپور به عنوان رئیس کلينيک ويژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:05

ابلاغ آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان رئیس درمانگاه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:03

ابلاغ آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس تست ورزش و پاراکلينيک بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:01

ابلاغ آقای دکتر عليرضا خسروی به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-15:56

ابلاغ جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-14:54

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-14:53

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir