اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:12

با توجه به پیشنهاد جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق و موافقت جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان رئیس بخش زنان بیمارستان شهید چمران منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:06

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر هومن دهقان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:05

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر افشین امیرپور به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:04

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-11:01

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان مسئول برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-10:59

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان مسئول برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:28

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر حمید صانعی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:26

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر حمید صانعی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir