اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان رئیس مراقبتهای ویژه و ICU بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:18

ابلاغ آقای دکتر مهران صادقی به عنوان رئیس بخش( Post Cath(Post Angio&Post PCI بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:14

ابلاغ آقای دکتر افشين اميرپور به عنوان رئیس CCU بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:11

ابلاغ آقای دکتر امیر حسین ازهری به عنوان رئیس کلینیک پیس میکر بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:10

ابلاغ آقای دکتر جواد شهابی به عنوان رئیس هولتر و tilt test بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:08

ابلاغ آقای دکتر افشين اميرپور به عنوان رئیس کلينيک ويژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:05

ابلاغ آقای دکتر محمد کرمانی القریشی به عنوان رئیس درمانگاه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:03

ابلاغ آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس تست ورزش و پاراکلينيک بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:01

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir