اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش مردان B بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:28

ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:27

ابلاغ آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس بخش C بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:25

ابلاغ آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس EECP بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:24

ابلاغ خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان رئیس کلینیک تخصصی اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:21

ابلاغ آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان رئیس مراقبتهای ویژه و ICU بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:18

ابلاغ آقای دکتر مهران صادقی به عنوان رئیس بخش( Post Cath(Post Angio&Post PCI بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:14

ابلاغ آقای دکتر افشين اميرپور به عنوان رئیس CCU بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:11

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir