اخبار گروه قلب وعروق

تقدیر از آقای دکتر فرشاد روغنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-7:26

ابلاغ آقای دکتر مسعود پورمقدس به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-9:43

ابلاغ خانم دکتر اعظم سليمانی به عنوان رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:30

ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش مردان B بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:28

ابلاغ آقای دکتر فرشاد روغنی به عنوان رئیس بخش CCU ویژه بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:27

ابلاغ آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس بخش C بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:25

ابلاغ آقای دکتر داود شفيعی به عنوان رئیس EECP بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:24

ابلاغ خانم دکتر ریحانه زوار به عنوان رئیس کلینیک تخصصی اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:21

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir