اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان مسئول برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-10:59

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر فرشته ستار به عنوان مسئول برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:28

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر حمید صانعی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:26

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر حمید صانعی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:25

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

 

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:11

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:02

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مرضیه تاجمیرریاحی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-7:06

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، سرکار خانم دکتر مرضیه تاجمیر ریاحی به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

ابلاغ جناب آقای دکتر امیرحسین ازهری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-6:48

از سوی جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی مدیر محترم گروه قلب و عروق، جناب آقای دکتر امیرحسین ازهری به عنوان عضو شورای آموزشی گروه قلب و عروق منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir