اخبار گروه قلب وعروق

عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-13:04

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر کیان حشمت ایشان را  به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب می‌نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب)

عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-13:04

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی ایشان را  به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب می‌نمایم.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب)

رئیس بخش هولتر و Tilt test مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:46

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر جواد شهابی به عنوان رئیس بخش هولتر و Tilt test مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:44

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان رئیس بخش اورژانس مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش EECP مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:43

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر داوود شفیعی به عنوان رئیس بخش EECP مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش مردان C مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:41

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر داوود شفیعی به عنوان رئیس بخش مردان C مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش سی سی یو ویژه مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:40

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان رئیس بخش سی سی یو ویژه مرکز شهید چمران منصوب شدند.

رئیس بخش تست ورزش وپاراکلینیک مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:38

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس بخش تست ورزش وپاراکلینیک مرکز شهید چمران منصوب شدند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir