اخبار گروه قلب وعروق

ابلاغ سرکار خانم دکتر اعظم سلیمانی در واحد اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-9:11

ابلاغ جناب آقای دکتر کیان حشمت به عنوان مسئول درس کارورزان و کارآموزان گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-8:19

ابلاغ جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری به عنوان مسئول درس ICM گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-8:18

ابلاغ جناب آقای دکتر افشین امیرپور بعنوان سرپرست اورژانس مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-9:00

برنامه همکاران گزارش صبحگاهی در مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-13:25

تقدیر از آقای دکتر فرشاد روغنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-7:26

ابلاغ آقای دکتر مسعود پورمقدس به عنوان رئیس بخش کت لب بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-9:43

ابلاغ خانم دکتر اعظم سليمانی به عنوان رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-16:30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه قلب وعروق

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir