عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار خانم دکتر زهرا تیموری جروکانی ایشان به عنوان عضو شورای پژوهشی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب شدند.(دکتر حمید صانعی-مدیر گروه قلب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir