رئیس بخش تست ورزش وپاراکلینیک مرکز شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با پیشنهاد جناب آقای دکتر صانعی مدیر محترم گروه قلب و موافقت جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم مرکز پزشکی شهید چمران، جناب آقای دکتر علی نصری نصرآبادی به عنوان رئیس بخش تست ورزش وپاراکلینیک مرکز شهید چمران منصوب شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir