اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-15:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اسلایدهای سمینار و کنگره ها :

MYOCARDITIS

oncology

ترومبوس دریچه

T wave inversion

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir