اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-8:57

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نوشین زاهدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری روز دوشنبه مورخ 97/11/15 راس ساعت 13 در تالار فرهیختگن با عنوان زیر برگزار می گردد:

بیان و تخلیص C Reactive Protein نوترکیب انسانی در باکتری E.coli سویه BL21(DE3  و بررسی اثر تزریق پوستی این پروتئین در محل ضایعه جلدی بر روی اندازه ضایعه در موش آلوده به انگل لیشمانیا ماژور 

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-6:54

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/10/9 توسط آقای دکتر جمال مومنی با موضوع زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

Personal and predictive genetic tests 

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-6:54

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/10/9 توسط آقای دکتر جمال مومنی با موضوع زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

Personal and predictive genetic tests 

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:09

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:09

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:09

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:09

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:09

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir