اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-6:10

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-7:36

دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/08-7:54

روز شنبه مورخ 98/8/11 راس ساعت 10 صبح جلسه دفاع از پروپوزال خانم زهرا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و آقای منصور بوسعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری با نظارت سرکار خانم دکتر نفیسه اسمعیل و آقای دکتر شریفی از گروه ایمنی شناسی برگزار خواهد شد.

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/08-7:51

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/23-7:31

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-7:55

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-12:13

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-5:40

دفاع مورخ 98/4/30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir