اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/22-7:11

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-10:10

 

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-8:10

در تاریخ 98/3/5 سمینار برگزار نمی شود.

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-7:22

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-5:42

سمینار مورخ 98/2/22 برگزار نمی گردد.

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-6:32

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-5:48

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/21-7:58

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir