اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-6:13

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-6:13

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-10:06

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-10:10

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-10:10

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-10:31

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-10:03

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-9:28

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir