اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/13-10:02

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پانیذ میار، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی با عنوان: "بررسی حساسیت و ویژگی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT25، ACVR2 و TGFBR2  جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا در تومورهای مبتلایان به سرطان کولورکتال ارثی غیرپولیپی" تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مهرداد زینلیان و مشاوره آقایان دکتر محمدامین طباطبایی فر و دکتر سیدمحمدحسن امامی، در تاریخ چهار شنبه 14 اسفندماه 98 از ساعت 10:30 تا 12 در محل تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

دفاع از پایان نامه ارشد زیست فن آوری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/13-10:04

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب عبدالهی، دانشجوی ارشد زیست فن آوری با عنوان: "بررسی میزان حساسیت و ویژگی نشانگر‌های تک‌نوکلئوتیدیBAT34C4  و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره‌ای در DNA توموری بیماران مشکوک به سندروم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا" تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مهرداد زینلیان و مشاوره آقایان دکتر محمدامین طباطبایی فر و دکتر سیدمحمدحسن امامی، در تاریخ سه شنبه 13 اسفندماه 98 از ساعت 10 تا 12 در محل تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-6:13

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-6:13

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-10:06

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-10:10

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-10:10

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-10:31

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir