اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-14:39

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-14:39

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-14:39

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-14:39

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-14:39

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/25 توسط خانم زهرا تولایی ساعت 13و خانم  رضوان ادیبی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوعات زیر در تالار هشت گوش ارائه خواهد شد:

زهرا تولایی:

 The importance of conjugation and labeling in Biotechnology

رضوان ادیبی:

Another piece of cancer puzzle:

Polyploid giant cancer cells

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-11:49

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/18 توسط آقای دکتر محمد مظاهری متخصص طب سنتی، راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

موضوع:

آشنایی با مفاهیم اولیه طب ایرانی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-10:16

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/11 توسط آقای محمد رسولیان دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

بررسی کارایی تحصیلات تکمیلی دانشگاهها در ایران

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/12-10:02

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/8/13 توسط خانم زهرا خلج دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی  راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

Clinical Pharmacogenetics in Oncology­­­­­­­­­­­­­

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir