سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه روز شنبه مورخ 97/2/1 ساعت 3-2 توسط آقای محمد رضا فروغی برگزار خواهد شد.

موضوع:(Tissue engineering : Dentin - pulp complex regeneration approaches (Past -Present -Future 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir