دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/08-7:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز شنبه مورخ 98/8/11 راس ساعت 10 صبح جلسه دفاع از پروپوزال خانم زهرا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و آقای منصور بوسعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری با نظارت سرکار خانم دکتر نفیسه اسمعیل و آقای دکتر شریفی از گروه ایمنی شناسی برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir