دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی  به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی  روز  یکشنبه مورخ 97/6/25 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir