خرید روپوش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-11:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویانی که قبلا برای خرید روپوش آزمایشگاهی ثبت نام کرده اند لطفا با به همراه داشتن مبلغ 50000 ریال به دفتر گروه مراجعه نمایند.

لوگوی ژنتیک: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir