خرید روپوش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-11:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویانی که قبلا برای خرید روپوش آزمایشگاهی ثبت نام کرده اند لطفا با به همراه داشتن مبلغ 50000 ریال به دفتر گروه مراجعه نمایند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir