فوت شدگان

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/28-8:48

جناب آقای دکتر نظام الدین برجیس مدیر محترم گروه گوش و حلق وبینی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انالله و انا الیه راجعون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-8:42
جناب آقای دکتر مهندس حسینعلی یوسفی هیات علمی محترم گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدرگرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-9:16

جناب آقای ابراهیم عابدی همکار محترم گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir