اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-10:22

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/11/30 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه انتخابات مدیر گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-7:10

جلسه انتخابات مدیر گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/11/17 ساعت 12 با حضور دکتر مجتبی رحیمی در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

برگزاری آزمون جامع عملی دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-6:52

آزمون جامع عملی(OSCE) دستیاران پزشکی اجتماعی روز شنبه تاریخ 96/11/28 در محل گروه پزشکی اجتماعی برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون جامع کتبی دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-6:55

آزمون جامع کتبی دستیاران پزشکی اجتماعی روز شنبه تاریخ 96/11/21  برگزار خواهد شد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-11:09

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/11/9 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-11:09

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/11/9 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-8:00

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/10/25 ساعت 13:15 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-7:59

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/10/25 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir