اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-10:30

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/10/25 ساعت 13:15 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-10:29

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/10/25 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-10:42

جلسه شورای کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/10/18 ساعت 8:30 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-10:39

جلسه شورای کارورزی پزشک خانواده  در تاریخ یکشنبه 96/10/17 ساعت 11 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه با ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-8:24

یک شنبه 30 مهر 96 در ساعت 15:30 جلسه اعضای گروه پزشکی اجتماعی با خانم دکتر چنگیز و مسئولین دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید .

جلسه با ریاست دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-8:24

 شنبه  29 مهر 96 در ساعت 12:30 صبح جلسه اعضای گروه پزشکی اجتماعی با آقای دکتر امامی در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید .

جلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/12-11:10

پنج شنبه 12 مرداد 96 در ساعت 9:30 صبح جلسه اعضای گروه پزشکی اجتماعی با آقای دکتر اصغری و مسئولین دانشکده در دفتر ریاست دانشگاه برگزار میگردد.

کنفرانس مدیریت حوادث و بلایا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-8:19

کنفرانس مدیریت حوادث و بلایا در تاریخ دوشنبه  96/3/22 راس ساعت 10 در سالن کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir