اخبار گروه پزشکی اجتماعی

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/16-10:19

شورای گروه در تاریخ شنبه 15 آذر ماه با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB راس ساعت 12 صبح تشکیل گردید.

کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/16-10:18

کنفرانس آموزشی با موضوع "امکان سنجی" در گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ پنج شنبه 20 آذر ماه با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB راس ساعت 10 صبح تشکیل می گردد

کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/10-6:11

کنفرانس آموزشی با موضوع "Social Marketing" در گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ پنج شنبه 13 آذر ماه با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB راس ساعت 10 صبح تشکیل می گردد.

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/10-6:09

جلسه شورای گروه در تاریخ 8 آذر ماه راس ساعت 12 از طریق سامنه BBB با حضور اعضای گروه تشکیل گردید.

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/10-6:08

جلسه شورای گروه در تاریخ 6 آذر ماه راس ساعت 12 از طریق سامنه BBB با حضور اعضای گروه تشکیل گردید.

کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/04-20:41

کنفرانس آموزشی با موضوع "Advocacy" در گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ پنج شنبه 6 آذر ماه با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB راس ساعت 10 صبح تشکیل می گردد.

کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/01-6:20

کنفرانس آموزشی با موضوع "risk assessment" در گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ پنج شنبه 29 آبان ماه با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB راس ساعت 10 صبح تشکیل گردید.

برگزاری جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/24-6:20

یکشنبه 25 ابان ماه،جلسه شورای اموزشی گروه پزشکی اجتماعی با حضور اساتید گروه راس ساعت 17 از طریق سامانه BBB تشکیل میگردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir