اخبار گروه پزشکی اجتماعی

کنفرانس اموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/20-9:04

جلسه کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی با عنوان "مدل ترانس تئورتیک(Transtheoretical Model)" پنج شنبه 25 دی ماه راس ساعت 10 با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB برگزار می گردد.

جلسه ژورنال کلاب گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/13-11:21

جلسه ژورنال کلاب گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ پنج شنبه 18 دی ماه ساعت 9 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی از طریق سامانه BBBبرگزار می گردد.

کنفرانس اموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/13-11:20

جلسه کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی با عنوان "لانه گزینی درس طب پیشگیری در دوره دستیاری پزشکی اجتماعی" پنج شنبه 18 دی ماه راس ساعت 10 با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB برگزار می گردد.

جلسه شورای دستیاری گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-8:12

در تاریخ 99/10/13 جلسه شورای دستیاری گروه با موضوع بررسی لاگ بوک دستیاران پزشکی اجتماعی در ساعت 12 از طریق سامانه Big Blue Buttom با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی تشکیل می گردد.

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/10/10-8:23

پنج شنبه 4 دی ماه 99، جلسه شورای گروه با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی راس ساعت 10 از طریق سامانه BBB تشکیل گردید.

کنفرانس اموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/10/10-8:22

پنج شنبه 4 دی ماه 99، جلسه کنفرانش اموزشی با حضور جناب آقای دکتر شطی با موضوع "سیاستگذاری در سلامت سالمندان" راس ساعت 8 و نیم با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی از طریق سامانه BBB برگزار شد.

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/10/10-8:13

در تاریخ 99/10/6 جلسه شورای گروه با موضوع بررسی کلینیک پیشگیری دستیاران پزشکی اجتماعی در ساعت 12 از طریق سامانه Big Blue Buttom با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی تشکیل شد.

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/29-10:58

پنج شنبه 27 آذر ماه 99، جلسه شورای گروه پزشکی اجتاعی از طریق سامانه BBB با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی، راس ساعت 11:30 تشکیل شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir