دیدار با فرستاده وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دیدار فرستاده وزارتخانه، آقای دکتر مینائی با همکاران گروه در خصوص بهبود و ارتقای آموزش در برنامه دستیاری پزشک خانواده در تاریخ 97/2/9 بعمل آمد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir