جلسه کارگروه دستیاری پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 11 و 28 آذر ماه جلسه دستیاری پزشک خانواده در گروه پزشکی اجتماعی با هدف بررسی و آماده سازی بانک سوالات پزشک خانواده برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir