جلسه طراحی و تنظیم برنامه علیاتی گروه در سال 99-1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 18 خرداد در ساعت 11 تا 14 جلسه شورای گروه جهت تدوین و طراحی برنامه عملیاتی گروه در سال 99-1400 تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir