برگزاری جلسه weekly report

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/04/07-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه weekly report در روز چهارشنبه 6 تیر ماه 97 درکلینیک پزشک خانواده بیمارستان امینباحضور اساتید و دستیاران و کارورزان پزشک خانواده برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir