برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 25 آذر ماه جلسه کارآموزی در دفتر معاون گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه کارگاه کارآموزی نوشته شد و مقرر شد از بهمن ماه اجرا شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir