انتخاب دکتر زیبا فرج زادگان به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان، مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی، بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397 را، به ایشان و اعضای گروه تبریک عرض می نماییم.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir