ارزشیابی برنامه پزشک خانواده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 16 بهمن 1397 جلسه ارزشیابی برنامه دستیاری پزشک خانواده توسط تیم ارزیابی وزارت بهداشت و درمان در گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir