دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه تهیه راهنمای وب سایت گروههای آموزشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:40

از ساعت 10 روز دوشنبه 97/11/1 جلسه ای برای درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی با حضور مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان آن و مسؤول و کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای راهنمای ثبت اطلاعات که توسط دفتر توسعه آموزش تدوین گردیده است، هماهنگیهای لازم برای ارتقای سطح کیفی و کمی سامانه دانشکده پزشکی انجام گرفت.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-8:27

چهارمین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/1 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 32 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود. شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-6:47

سومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/24 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 46 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این کارگاه "تعهد به حفظ اسرار بیمار، تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای، تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.

برگزاری کمیته آموزش یار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-6:39

از ساعت 11:30 روز دوشنبه 97/10/24 جلسه کمیته آموزش یار در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که باحضور معاون تحصیلات تکمیلی، نماینده معاون آموزش پزشکی عمومی و معاون دانشجویی دانشکده پزشکی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل گردید، اساسنامه پیشنهادی کمیته آموزشیار پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد که در جلسه هیأت رئیسه دانشکده ارائه شود. تشکیل کمیته آموزشیار در جهت تحقق سیستم آبشاری آموزشی برای آموزش و ارتقای سطح دانش فراگیران می باشد.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:05

از ساعت 9:15 روز دوشنبه 97/10/24 جلسه ارزشیابی برنامه جدید مقطع علوم پایه دوره آموزش دکتری عمومی پزشکی با حضور مدیر و یکی از اعضای محترم هیأت علمی گروه علوم تشریحی و مسؤول و کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه در خصوص نظرات دانشجویان پیرامون درس علوم تشریح اسکلتی- عضلانی نظری و عملی بحث و تبادل نظر گردید. ارزشیابی نحوه اجرای برنامه ملی آموزش دکتری عمومی پزشکی که از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود، بر عهده دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی می باشد.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-10:01

دومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/17 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 43 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این کارگاه "تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود و تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.

برگزاری کارگروه تدوین فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-12:58

از ساعت 10 روز سه شنبه 11 دی ماه 97 کارگروه تدوین فرایند مدیریت برنامه درسی با شرکت معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، یکی از اعضای هیأت علمی آموزش پزشکی، مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد و در خصوص ضرورت و نحوه مدیریت برنامه درسی بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-8:47

اولین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/10 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 34 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای" بود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir