دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-7:56

دومین جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی از ساعت 12 روز یک شنبه 97/11/7 در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که رئیس، معاون و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، بررسی و اصلاح بخشهای دیگر فرایند مدیریت آموزش انجام گرفت. این برنامه در چهار حیطه برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی، بازنگری و سازماندهی و راهبری تدوین شده است.

برگزاری جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-7:57

از ساعت 10 تا 12 روز سه شنبه 97/10/11 اولین جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی در محل دفتر توسعه آموزشی دانشکده پزشیک برگزارگردید. دراین جلسه که معاون و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، به بررسی نقاط ضعف و چالشهای برنامه درسی موجود و اصلاح پیش نویس فرایند مدیریت برنامه درسی که توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تدوین شده بود،  پرداخته شد.

برگزاری جلسه توجیهی اجرای برنامه ملی برای گروههای آموزش علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-11:19

روز سه شنبه 97/11/2 تالار طباطبایی دانشکده پزشکی شاهد برگزاری جلسه توجیهی اجرای برنامه ملی آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی برای اعضای محترم هیأت علمی گروههای آموزش علوم پایه بود.

برگزاری جلسه ارزیابی درسنامه دوره کارآموزی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:52

از ساعت 12 روز دوشنبه 97/11/1 جلسه ای با حضور مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش و مسؤول درسنامه دوره کارآموزی گروه جراحی مغز و  اعصاب در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون محتوای درسنامه بحث و تبادل نظر شد. تدوین درسنامه از اهداف دانشگاه می باشد و گروههای آموزشی موظفند درسنامه های خود را برای چاپ و نشر ارائه نمایند.

برگزاری جلسه ارزیابی درسنامه پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:48

از ساعت 11 روز دوشنبه 97/11/1 طی جلسه ای که با حضور مدیر، مسؤول درس پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلب و عروق و مسؤول تدوین درسنامه آن، مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید، ضمن انتقال نظرات دانشجویان، پیرامون درسنامه پیشگفت بحث و تبادل نظر شد. تدوین درسنامه یکی از اهداف دانشگاه برای پیشرفت دانشجویان می باشد و گروههای آموزشی موظفند نسبت به تدوین درسنامه های خود اقدام نمایند.

برگزاری جلسه تهیه راهنمای وب سایت گروههای آموزشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:40

از ساعت 10 روز دوشنبه 97/11/1 جلسه ای برای درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی با حضور مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان آن و مسؤول و کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای راهنمای ثبت اطلاعات که توسط دفتر توسعه آموزش تدوین گردیده است، هماهنگیهای لازم برای ارتقای سطح کیفی و کمی سامانه دانشکده پزشکی انجام گرفت.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-8:27

چهارمین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/1 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 32 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود. شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-6:47

سومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/24 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 46 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این کارگاه "تعهد به حفظ اسرار بیمار، تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای، تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir