دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-11:22

روز دوشنبه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی میزبان تعدادی از دانشجویان ترم دوم دانشکده بود. در این جلسه که با حضور کارشناسان دفتر توسعه آموزش برگزار شد دانشجویان نظرات خودشان پیرامون دروس برنامه جدید آموزش دوره عمومی پزشکی را ارائه نمودند. برگزاری این جلسات در راستای بررسی شیوه اجرایی برنامه جدید آموزش پزشکی عمومی است. این برنامه از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان اجرا می شود.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-11:25

هفتمین و آخرین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/9/17 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 43 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که هفتمین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع "تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود" پرداخته شد.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-10:57

ششمین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/9/12 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 44 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع "تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای در روزهای دوشنبه در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری جلسه بررسی درسنامه رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-15:14

اولین جلسه بررسی درسنامه رفتار حرفه ای از ساعت 11:15 روز سه شنبه 97/9/6 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که مسؤول اجرای رفتار حرفه ای، معاون تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و سه تن از اعضای هیأت علمی گروههای داخلی و اطفال حضور داشتند محتوای فصل تعهد رعایت صداقت با بیمار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در جهت ارتقای سطح کیفی متون ارائه شده اتخاذ گردید. تدوین درسنامه ها جزو وظایف دفتر توسعه آموزش است و در دستور کار این دفتر قرار دارد.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-11:15

پنجمین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/9/5 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 39 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع "تعهد به رعایت صداقت با بیمار" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای تا آخر پاییز در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-10:43

چهارمین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/8/28 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 49 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوعات "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" و "تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" پرداخته شد.

برگزاری جلسه بررسی درس آداب پزشکی از دروس علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-9:32

از ساعات 13 روز دوشنبه 98/8/21 جلسه بررسی درس آداب پزشکی در ارزشیابی علوم پایه برنامه جدید دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که  مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، قائم مقام مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، و برنامه ریز آموزش دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، ضمن بازخورد نظرات دانشجویان پیرامون نحوه ارائه درس آداب پزشکی و بررسی مشکلات آنان بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-15:10

سومین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 21/8/97 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 39 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوعات "تعهد به حفظ اسرار بیمار" و "تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای تا آخر پاییز در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir