دفتر توسعه آموزش E.D.O

آموزش روش تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/02/12-5:10

روز دوشنبه مورخ 96/2/11، جلسه آموزش روش تدریس در گروه بزرگ در سالن شورای گروه علوم تشریحی از ساعت 10 الی 12 برای اعضای محترم هیات علمی این گروه توسط خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.

دومین جلسه ارزشیابی استاد دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/29-8:33

دومین جلسه ارزشیابی استاد دانشکده پزشکی در تاریخ 96/1/20 در محل EDO  دانشکده پزشکی با حضور مدیر محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول محترم EDO، اعضای محترم هیات علمی گروههای زنان و جراحی و کارشناسان ارزشیابی EDC و EDO  برگزار گردید.در این جلسه پرسشنامه ارزیابی آموزش بالینی اعضای هیات علمی گروههای زنان و جراحی مخصوص دستیاران مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفت.

چهارمین جلسه کمیته درسنامه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/11-6:49

چهارمین جلسه کمیته درسنامه دانشکده پزشکی در تاریخ 96/1/21 در محل EDO دانشکده با حضور اعضای ثابت کمیته، نمایندگان محترم گروههای قلب، کلیه، ریه، اطفال و جراحی اعصاب برگزار گردید.در این جلسه گزارش پیشرفت کار در گروههای قلب، کلیه و اطفال ارائه گردید.همچنین نحوه شروع کار در گروههای ریه و جراحی اعصاب به بحث گذاشته شد.

اولین جلسه ارزشیابی هیات علمی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/01/19-5:37

اولین جلسه ارزشیابی هیات علمی دانشکده پزشکی توسط EDO  در تاریخ 14/1/96 با حضور رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی، کارشناس ارزشیابی EDO، متصدی امور ارزشیابی استاد دانشکده پزشکی و کارشناسان ارزشیابی استاد در EDC برگزار شد.در این جلسه چالش های ارزشیابی اساتید بالینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص انجام ارزشیابی اساتید بالینی اتخاذ گردید.

برگزاری دومین و سومین جلسه کمیته درسنامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/18-5:58

دومین و سومین جلسه کمیته درسنامه دانشکده پزشکی در تاریخ های 95/12/16،95/11/18 در دفتر EDO  دانشکده تشکیل گردید.در این جلسات که با حضور اعضای ثابت کمیته و نمایندگان گروه های قلب، نفرولوژی،تنفس، و اطفال تشکیل گردید، فرایند تدوین درسنامه در دانشکده پزشکی ،اساسنامه و قرارداد تهیه درسنامه،چک لیست های ضوابط ظاهری و علمی،ظوابط نشر و همچنین قالب پیشنهادی برای یکسان سازی درسنامه ها به تصویب اعضای کمیته رسید و مقرر شد که گروههای فوق از ابتدای سال 96 این فرایند را در گروه خود آغاز نمایند.

بررسی پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/15-7:07

مجموعه کارگروه های بررسی پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران عطف به درخواست دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی کشور در تاریخ های 25/11/95، 26/11/95، 2/12/95 ،9/12/95، 14/12/95 در EDO دانشکده پزشکی برگزار شد.در این کارگروه ها که با حضور مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی،مسئولین دانشکده، اعضای هیات علمی پایه و بالینی، نمایندگان دانشجویی،مسئول و کارشناس EDO دانشکده پزشکی تشکیل گردید، پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دانشکده پزشکی اصفهان جهت ارائه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تهیه و ت

جلسه ای در خصوص انتخاب استاد مشاور

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-11:50

در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 9:45 الی 10:30 جلسه ای در خصوص انتخاب استاد مشاور و دستیار تدریس در گروه های ماژور با حضور معاون محترم پزشکی عمومی، قائم مقام ایشان در علوم پایه، مسئول و کارشناس  EDO برگزار گردید.در این جلسه محاسن و موانع این پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

تدوین شرح وظایف آیین نامه کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-12:06

در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 11:30 الی 13:30 جلسه ای با حضور قائم مقام محترم معاونت درمان، کارشناس محترم معاونت درمان، مسئول و کارشناس محترم EDO برگزار گردید.در این جلسه تدوین شرح وظایف و آیین نامه کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir