دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-9:14

در روز سه شنبه 96/4/13 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه ایمنی شناسی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

جلسه کمیته T.A

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-7:04

در روز سه شنبه 96/4/13 ،ساعت 7:30 الی 8:45 اولین جلسه T.A سال 96 در دفتر EDO با حضور مسئول و کارشناس EDO و اساتید محترم مشاور برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش T.A در سال 95 نحوه اجرای این طرح در سال 96 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-6:55

در روز شنبه 96/4/10 ساعت 10 الی 12 جلسه ای در دفتر گروه معارف با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/03-11:02

در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت10 الی 12 جلسه ای در دفتر گروه بیهوشی در بیمارستان الزهرا (س) با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/03-11:00

در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت8:30 الی 10 جلسه ای در دفتر گروه پرتوشناسی در بیمارستان الزهرا (س) با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

اولین جلسه سایت معاونت ها

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/27-6:48

اولین جلسه کارگروه ارتقای سایت معاونت های دانشکده پزشکی در تاریخ 96/3/22 در محل EDO دانشکده با حضور مسئولین معرفی شده از طرف معاونت ها و مسئول محترم و کارشناسان EDO برگزار شد.در این جلسه الگوی پیشنهادی برای یکسان سازی صفحات سایت معاونت ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-8:33

در روز دوشنبه 96/3/22 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه سم شناسی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-7:43

در روز شنبه 96/3/20 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه عفونی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir