دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:23

در روز سه شنبه 96/5/10  ساعت 8 الی 9:30 جلسه ای در دفتر گروه طب اورژانس با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:24

در روز سه شنبه 96/5/3 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه پوست با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:25

در روز دوشنبه 96/5/2 ساعت 10 الی 12جلسه ای در دفتر گروه زنان با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:26

در روز دوشنبه 96/5/2 ساعت 7:30 الی 9 جلسه ای در دفتر گروه ارتوپدی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:27

در روز شنبه96/4/31 ساعت11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:27

در روز دوشنبه 96/4/19 ساعت 10 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه علوم تشریحی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-5:17

در روز چهارشنبه96/4/14 ساعت 12:30 الی 14 جلسه ای در دفتر گروه اخلاق پزشکی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

سومین کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-5:12

سومین کارگاه نقد تدریس در تاریخ 96/4/18 با حضور 50 تن از اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی و اساتید گروه آموزش پزشکی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده، در محل تالار هشت گوش از ساعت 10:30 الی 13 برگزار گردید.در این کارگاه درباره تدریس کلاسی و راند بالینی اعضای محترم هیات علمی داوطلب بحث و تبادل نظر گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir