دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری پنجمین جلسه از هفتمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-8:27

پنجمین جلسه از هفتمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز دوشنبه 98/9/19 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور جمعی از اعضای محترم هیأت علمی گروه های بالینی برگزار شد. در این جلسه عناوین "تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود" و "تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. شرکت در این کارگاه برای اعضای محترم هیأت علمی الزامی است و برای هر جلسه گواهی توانمندسازی مجزا صادر می شود.

برگزاری جلسه هماهنگی ارزشیابی دروس گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-12:34

اولین جلسه هماهنگی ارزشیابی دروس علوم پایه دانشکده پزشکی از ساعات 11:15 تا 11:45 روز سه شنبه 12 آذر ماه 98 با حضور مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، نمایندگان دانشجویان ترمهای اول تا پنجم و نماینده دفتر مشاوران جوان در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام گرفته و و نتایج حاصل از آن، فرایند ارزشیابی دروس و همکاریهای نمایندگان دانشجویان برای ارتقای کیفیت ارزشیابی دروس مورد بحث قرار گرفت.

برگزاری جلسه کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-12:27

چهارمین جلسه کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی از ساعت 12:15 روز دوشنبه 11 آذر ماه با شرکت مسؤول و دبیر کمیته مدیریت برنامه عملیانی و اعضای آن در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه برنامه عملیاتی معانت درمان دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی هر ماه تشکیل می گردد و برنامه معاونتهای دانشکده با حضور نمایندگان گروههای  آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.

برگزاری چهارمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-12:19

چهارمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز دوشنبه 11 آذر ماه 98 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید بالینی برگزار شد. در این جلسه پیرامون مبحث "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بحث و گفتگو گردید. شرکت اعضای محترم هیأت علمی گروههای بالینی دراین  کارگاه الزامی است. همچنین گواهی توانمندسازی اساتید برای شرکت در هر جلسه بطور مجزا صادر می شود.

برگزاری سومین جلسه از هفتمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/04-7:43

سومین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 تا 9 صبح روز دو شنبه 98/9/4 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید محترم گروه های بالینی تشکیل گردید.

برگزاری دومین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/28-11:49

دومین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 تا 9 صبح روز دو شنبه 98/8/27 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید محترم گروه های بالینی تشکیل گردید. در این جلسه در مورد "تعهد به رعایت صداقت با بیمار" و "تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار" سخنرانی و گفتگو شد.

برگزاری اولین جلسه از هفتمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/20-8:07

اولین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 تا 9 صبح روز دو شنبه 98/8/20 در محل تالار هشت گوش

برگزاری جلسه کمیته رفتار حرفه ای دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/01-7:18

از ساعت 12:30 روز سه شنبه 30 مهر ماه جلسه کمیته رفتار حرفه ای دانشکده پزشکی با حضور اعضای این کمیته در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر بررسی درسنامه ها، به برنامه ریزی هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" پرداخته شد. هفتمین دوره کارگاه از 13 آبان به مدت هفت هفته برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir