دفتر توسعه آموزش E.D.O

فراخوان ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1397

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/22-6:17

جلسه آزمونهای بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-11:19

در تاریخ 96/7/11 جلسه ای پیرامون آزمونهای بالینی  با حضور مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی گروه های بالینی، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول و کارشناسان EDO  دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید.در این جلسه تجارب گروه های مختلف در برگزاری آزمونهای عملی و همچنین روش های رایج و راه کارهای به کارگیری این روش ها توسط گروه های بالینی به بحث گذاشته شد.

جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-7:03

دومین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس در سال 1396 با حضور اعضای محترم کمیته در تاریخ 96/7/11 ساعت 7:15 الی 8:15 در سالن شورای تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در این جلسه توضیحاتی در خصوص اساس نامه T.A و شرح وظایف اعضا ارائه شد.

طراحی ساختار کارپوشه گروه داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-7:17

جلسه طراحی ساختار کارپوشه گروه داخلی و بررسی چالش های استفاده از آن با حضور آقای دکتر ایرج، خانم دکتر شهیدی، خانم دکتر معین زاده، خانم دکتر وفامهر و آقای هورتمنی در تاریخ 96/6/22 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

جلسه سامان دهی آزمون های عملی دوره بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-7:06

اولین جلسه سامان دهی آزمون های عملی دوره بالینی با حضور جناب آقای دکتر رحیمی، خانم دکتر شهیدی، خانم دکتر معین زاده، خانم دکتر وفامهر در محل EDO دانشکده پزشکی تشکیل و انواع روش های قابل استفاده برای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی و راهکارهای استفاده از این روش ها در گروه های بالینی مورد بحث قرار گرفت.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-7:30

در روز یکشنبه 96/5/22 ساعت 11 الی  12جلسه ای در دفتر گروه میکروب با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-7:30

در روز یکشنبه 96/5/22 ساعت 8 الی 9 جلسه ای در دفتر گروه اطفال با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-7:31

در روز سه شنبه 96/5/17 ساعت 10:30 الی 11:30جلسه ای در دفتر گروه پزشکی اجتماعی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir