دفتر توسعه آموزش E.D.O

جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-9:02

در روز دوشنبه 96/11/30 جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی گروه داخلی با حضور مسئولین کارورزی، کارآموزی داخلی، مسئول و کارشناسان ارزشیابی دفتر EDO برگزار گردید.

چهارمین جلسه ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:21

در تاریخ 96/12/7 ساعت 9 الی 10:30 جلسه ای در خصوص ارزشیابی درس مقدمات علوم تشریحی  با حضور اساتید مربوط ، مسئول و کارشناسان EDO برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای این درس و مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید.

ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-11:51

در تاریخ 96/11/25 ساعت 12 الی 14 جلسه ای در خصوص ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه با حضور نمایندگان دانشجویی علوم پایه، نمایندگان شورای مشاورین جوان و کارشناسان EDO برگزارشد.در این جلسه در خصوص دروس تغییر یافته بیوشیمی، مقدمات علوم تشریحی، فیزیک پزشکی و اصول خدمات سلامت ترم یک بحث و تبادل نظر گردید.

 

هفتمین جلسه کمیته درسنامه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-11:52

هفتمین جلسه کمیته درسنامه به منظور بررسی سر فصل های کارورزی طب اورژانس و انطباق درسنامه طب اورژانس با سر فصل های مصوب در تاریخ 96/11/10 در دفتر EDO برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته ارزشیابی دانشجو

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-6:09

در تاریخ 96/11/3 ساعت 12:15 اولین جلسه کمیته ارزشیابی دانشجو با حضور اعضا و مسئولین دروس پزشکی عمومی در گروه های فیزیولوژی، علوم تشریحی و مسئولین کارآموزی، کارورزی گروه های داخلی و اطفال، مسئول و کارشناسان EDO در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه ضمن تبعین تحلیل آزمون ها، مروری بر مفاهیم پرکاربرد تحلیل آزمون ها صورت گرفت.همچنین در مورد فرایند تحلیل آزمون ها در گروه ها بحث و تبادل نظر شد.

جلسه توجیهی متصدیان امور دفتری گروه های بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/04-8:50

جلسه توجیهی متصدیان امور دفتری گروه های بالینی در زمینه نحوه همکاری با واحد ارزشیابی استاد EDO و اهمیت آن در تاریخ 96/11/2 در دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه توجیهی رزیدنت های اطفال، داخلی و عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/04-8:46

جلسه توجیهی رزیدنت های گروه های داخلی، اطفال و عفونی در زمینه ارزشیابی online اساتید در تاریخ 96/11/2 از ساعت 12:15 الی 13 در ذفتر EDO برگزار گردید.

جلسه بازنگری آیین نامه کارآموزی و کارورزی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/26-8:05

در تاریخ 96/10/25 جلسه بازنگری آیین نامه کار آموزی و کارورزی پزشکی با حضور آقای دکتر یقینی معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده و سرکار خانم دکتر شهیدی مسئول دفتر توسعه، خانم دکتر وفامهر کارشناس پژوهش و ارزشیابی در دفتر EDO برگزار شد.در این جلسه پیشنهادات مربوط به آیین نامه جهت ارائه به وزارت متبوع تنظیم شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir