دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-10:59

در روز شنبه 96/5/14 ساعت 8 الی 9:30 جلسه ای در دفتر گروه گوش و حلق با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

پنجمین جلسه کمیته درسنامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/11-10:40

در روز دوشنبه 96/5/9 از ساعت 7:30 الی 9 پنجمین جلسه کمیته تدوین درسنامه های دانشکده پزشکی با حضور اعضای ثابت کمیته و نمایندگان گروههای قلب و کلیه در دفتر EDO  تشکیل شد.در این جلسه اساسنامه و ضوابط تهیه درسنامه در گروههای مختلف دانشکده پزشکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:55

در روز سه شنبه 96/5/10  ساعت 12 الی 14 جلسه ای در دفتر گروه طب فیزیکی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:53

در روز سه شنبه 96/5/10  ساعت 8 الی 9:30 جلسه ای در دفتر گروه طب اورژانس با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:54

در روز سه شنبه 96/5/3 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه پوست با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:55

در روز دوشنبه 96/5/2 ساعت 10 الی 12جلسه ای در دفتر گروه زنان با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:56

در روز دوشنبه 96/5/2 ساعت 7:30 الی 9 جلسه ای در دفتر گروه ارتوپدی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:57

در روز شنبه96/4/31 ساعت11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir